Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

21:11
8941 04d7 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viacavebear cavebear
20:10
19:22
he only loves me when
there's a means he means to end
oh i miss when we first met
he didn't know me yet

January 13 2018

00:04
7702 06db
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola

January 06 2018

15:03
14:59
7562 fcaf
Reposted frompiehus piehus
14:50
5754 885e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viastrzepy strzepy
14:34
7579 cef6 500

January 05 2018

20:30
3996 8dbf 500
18:45
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
18:26
2924 3630
Reposted fromkarahippie karahippie viaHmZ HmZ
18:24
9806 35e6 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaHmZ HmZ
18:09
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viascorpix scorpix

January 03 2018

14:38
14:10
7222 a6f6
Reposted fromyourtitle yourtitle viacziczi cziczi

January 02 2018

21:46
Kochać to czasem nosić pod skórą odłamki starego lustra, w którym świat był dobrym miejscem.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie via2708 2708
21:43
21:42
1400 3bd3 500
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola

January 01 2018

20:54
6323 4c09 500
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
20:52
2107 932a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl