Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

16:50
8580 0274
Reposted fromEtnigos Etnigos viawecouldbeclose wecouldbeclose
16:47

July 18 2018

06:20
Chodzę gdzieś dzisiaj i tęsknię. Tęsknie za ludźmi, którzy byli mi kiedyś tak strasznie bliscy i wiedzieli o mnie prawie wszystko. Tęsknie za sobą z tamtych lat, tak pewną ich wiecznej obecności. Za tamtym bezwarunkowym zaufaniem i poczuciem, że należysz gdzieś i masz ludzi, którzy są twoim domem. 
— only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viaSkydelan Skydelan
06:20
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viacmollka cmollka
05:31
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viawarkocz warkocz

July 17 2018

08:35
concept: you and the person you're in love with wake up next to each other. you give sleepy good morning kisses and you curl up closely next to them as the sun pours in from the window. you are happy.
Reposted fromPoranny Poranny viaikari ikari

July 16 2018

06:33
Kocham cię - mówię.
Wraca świat.
Śpi ze mną.
— Świetlicki M.
Reposted frommallami mallami viamalinowowa malinowowa
06:28

July 12 2018

11:13
9004 cc15 500

July 10 2018

12:51
3634 9274 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahalucynowa halucynowa
10:32

July 09 2018

11:07
0293 0f4a

July 08 2018

12:14
6564 eb06

July 03 2018

05:35
8195 5d95 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadesperateee desperateee

June 29 2018

08:30
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viahormeza hormeza

June 27 2018

20:01
9286 3538 500
19:56
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola

June 22 2018

05:36
5672 6ad6
Reposted from4777727772 4777727772 viagazda gazda

June 20 2018

04:49

June 19 2018

14:21
9641 7ffd 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viatentacleguy tentacleguy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl